تبلیغات
ثقلین - معرفی کتاب
پس تاکید رهبرانقلاب مبنی بر ترویج حفظ قرآن در سطح جامعه،فعالان و اساتید قرآن به تکاپو افتادند و اقداماتی (هرچند کم) انجام دادند.
از جمله این اقدامات،تالیف کتاب جدید و ترویج کتاب های قبلی بود.
کتاب های مفید و قابل استفاده ی زیادی موجود است که به ذکر دو مورد از آن بسنده می کنیم:

1- کتاب "چگونه قرآن را حفظ کنیم" از استاد پرهیزگار.                                              

2- کتاب "درسنامه حفظ قرآن کریم" از استادان: دکتر حاج ابوالقاسم، سید مصطفی حسینی،علی قاسمی و با مقدمه استاد پرهیزگار