تبلیغات
ثقلین - روش حفظ قرآن1 (تقطیع)

در مرحله اول حفظ ، باید آیات بزرگ را تقطیع کنید تا بتوانید راحت تر حفظ کنید!

بهتر این است که هر مقطع ، حدود نیم خط باشد.

پس از این که یک آیه را به چند بخش تقسیم کردید، باید هر قطعه را با روش خودتان حفظ کنید.

پس از اینکه هر قطعه را حفظ کردید، باید به سراغ مرحله ی بعد، یعنی اتصال بروید ...!