تبلیغات
ثقلین - روش حفظ قرآن2 (اتصال)

  • اتصال مقاطع و آیات


پس از آنکه هر قسمت از آیه را به خوبی حفظ کردیم ، نوبت به اتصال این مقاطع کوچک به هم می رسد!

 هر قسمتی را که حفظ کردید و تمام شد ، باید "حداقل یک مرتبه" با قسمت قبلی بخوانید.
*نکته : پس از اتمام آیه ، "حداقل یک بار" همه ی قسمت ها را با هم بخوانید.

سپس آیه ای را که حفظ کردید حداقل یکبار با "کل آیه قبل" بخوانید.

اگر این نکات را به خوبی رعایت شود ،
اولا هر آیه در ذهن شما به طور کامل تثبیت می شود
 و ثانیا ترتیب آیات را فراموش نخواهید کرد

 مرحله دوم یعنی مرحله اتصال ، از مرحله اول که حفظ هر مقطع به تنهایی هست، بسیار "مهم تر" است
بنابراین بیشتر وقت حفظ باید صرف اتصال شود ؛ چراکه در حین اتصال ، قطعه ها هم بر اثر تکرار به خوبی حفظ می شوند! (انشاءالله)