تبلیغات
ثقلین - روش حفظ قرآن3 (تثبیت روزانه)
روش حفظ قرآن3
#تثبیت_روزانه

وقتی کار حفظ روزانه شما تمام شد، باید در "طول روز" آنها را تثبیت کنید!

طبیعی است که آیات حفظ شده ، در ساعات اول به سرعت فراموش می شوند!
اما اگر حداقل 3 نوبت در طول روز مرور کنید، این معضل حل می شود و آیات به خوبی در ذهن شما نقش می بندد.

1 ساعت پس از حفظ ، اولین نوبت مرور آنهاست.
و تعیین نوبت های بعدی به دست خود شماست که با توجه به برنامه روزانه ی خود آنها را مشخص می کنید.

توصیه می شود که "قبل از خواب" محفوظات خود را مرور کنید.