تبلیغات
ثقلین - روش حفظ قرآن4 (مرور7درس)
روش حفظ قرآن 4

#مرور_7_درس


همانطور که بارها اشاره شد، مرور محفوظات جدید بسیار مهم است ؛
 چون از یک طرف فراموشی در روزهای اول زیاد است
 و از طرف دیگر، اگر در همین روزهای اول،محفوظات جدید، تثبیت شوند ، بسیار ماندگار تر هستند!

 در برنامه ی حفظ روزانه ، باید بخشی از آن به مرور محفوظات جدید اختصاص یابد. که اصطلاحا به آن "مرور 7 درس گذشته" می گویند.


 بنابراین شما هر روز باید محفوظات 7 روز گذشته را مرور کنید ؛
یعنی محفوظات هر روز را باید تا 7 روز تکرار کنید.